Gdynia, dnia 8 marca 2011 r.

 

List otwarty do Prezydenta Gdańska 

Szanowny Panie Prezydencie

Zwracam się do Pana w związku z licznymi doniesieniami prasowymi w przedmiocie nieprawidłowości towarzyszących naborowi prowadzonemu przez kierowany przez Pana Urząd na stanowisko szefa Europejskiego Centrum Solidarności, wnosząc o wyjaśnienie podnoszonych przez prasę argumentów.

Otóż, jak wskazuje Radio Gdańsk, Dziennik Bałtycki czy też Nasz Dziennik, postępowanie w sprawie naboru na stanowisko szefa Europejskiego Centrum Solidarności mogło zostać przeprowadzone niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

W dniu 10 grudnia 2010 r. zostało opublikowane w Dzienniku Bałtyckim ogłoszenie o otwarciu naboru na przedmiotowe stanowisko. Kandydaci, chcący ubiegać się o to stanowisko, oprócz wyższego wykształcenia zobowiązani byli posiadać m.in. co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym, przy czym preferowane było doświadczenie zawodowe w instytucjach kultury o profilu interdyscyplinarnym oraz wymagana była biegła znajomość co najmniej jednego języka obcego. Dodatkowymi atutami w postępowaniu rekrutacyjnym były m.in. stopień naukowy i doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych.

W dniu 24 stycznia 2011 r. upłynął termin na złożenie zgłoszeń na stanowisko szefa Europejskiego Centrum Solidarności. W tym samym dniu obecny szef ECS – Pan Basil Kerski – zgłosił swój akces w postępowaniu rekrutacyjnym i nadał stosowne dokumenty w Berlinie. Tymczasem, jak wskazują wprost obowiązujące przepisy prawa polskiego, mające bezpośrednie zastosowanie przy obliczaniu terminów, w tym również terminów określonych w postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko szefa ECS, termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało m.in. nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Jak wynika zatem z powyższego, warunkiem zachowania terminu w przypadku nadania pisma za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora publicznego jest ustalenie zakresu pojęcia operatora publicznego. W tym kontekście warto zwrócić uwagę, że według art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159 ze zm.) przez pojęcie operatora publicznego rozumie się „operatora obowiązanego do świadczenia powszechnych usług pocztowych”. Artykuł 46 ust. 2 ustawy – Prawo pocztowe stanowi: „Powierza się Poczcie Polskiej S.A. obowiązek wykonywania zadań operatora publicznego określonych w ustawie”. Z powyższego wynika, iż w przypadku nadania pisma za pośrednictwem polskiej poczty operatora publicznego termin jest zachowany tylko wtedy, gdy pismo zostało złożone w ostatnim dniu terminu do godziny 24. Decyduje zatem zawsze data stempla pocztowego przystawiona przez polskiego operatora publicznego (tj. przez Pocztę Polską S.A.). Z uwagi na powyższe, w wyroku z dnia 29 maja 1998 r., w sprawie I SA/Gd 2206/92, Naczelny Sąd Administracyjny przyjął, że „o dacie wniesienia odwołania w drodze zwykłej przesyłki pocztowej decyduje data ze stempla pocztowego na kopercie zawierającej przesyłkę”.

Konkludując, jeśli zatem podanie Pana Basila Kerskiego zostało w dniu 24 stycznia 2011 r. nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, termin na skuteczne złożenie podania rekrutacyjnego powinien zostać uznany za zachowany. W każdym innym przypadku, w tym  sytuacji złożenia w dniu 24 stycznia 2011 r. przez Pana Kerskiego podania w niemieckiej placówce pocztowej operatora publicznego, termin złożenia dokumentów rekrutacyjnych na stanowisko szefa ECS powinien zostać uznany za niedochowany.

Powyższe terminy i zasady ich przestrzegania mają ogromne znaczenie w procesie rekrutacyjnym na stanowisko szefa Europejskiego Centrum Solidarności, ponieważ – według prasy – nie tylko zostało przyjęte do rozpoznania podanie Pana Kerskiego złożone z naruszeniem obowiązujących regulacji dotyczących terminów, ale również Pan Kerski został wybrany ostatecznie na szefa ECS! Tymczasem wybór na to stanowisko osoby, która nie dochowała należytej staranności w tym, aby nadać swoje zgłoszenie zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w zakresie zachowania terminów, należy uznać za wysoce naganne z punktu widzenia zasad prawa a sam wybór powinien zostać unieważniony.

Wobec powyższego, wnoszę o ustosunkowanie się do przedstawionych argumentów, w tym w szczególności o wykazanie (np. poprzez okazanie) czy w ostatnim dniu terminu zgłaszania kandydatur – tj. w dniu 24 stycznia br. – zgłoszenie Pana Basila Kerskiego zostało dokonane zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi a jeśli nie, to jakie kroki zostaną przez Pana Prezydenta poczynione, aby wybór szefa Europejskiego Centrum Solidarności odbył się w warunkach nie urągających zasadzie legalizmu, którą organy administracji publicznej powinny stosować w pierwszej kolejności.

Z wyrazami szacunku